#605 నిమిషాము యుగమాయె nimishAmu yugamAye

Titleనిమిషాము యుగమాయెnimishAmu yugamAye
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaమధ్యమావతిmadhyamAvati
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviనిమిషాము యుగమాయె నిలువ శక్యము
గాదు నీ వేగితివి కదవే
nimishAmu yugamAye niluva Sakyamu
gAdu nI vEgitivi kadavE
అనుపల్లవి anupallaviతమకాముచే మది తహతహ లాయేను
తడవు సేయక వేగమే నాసామి
tamakAmuchE madi tahataha lAyEnu
taDavu sEyaka vEgamE nAsAmi
చరణం
charaNam 1
పన్నుగ ప్రాణాము పాలించె దొరయా నా
ప్రాణానాధుని దేగదే వేవేగామె
pannuga prANAmu pAlinche dorayA nA
prANAnAdhuni dEgadE vEvEgAme
చరణం
charaNam 2
తడవు సేసితే నాడు తనువు దారబోసి
తరలే దానని దెల్పవే నాసామిని
taDavu sEsitE nADu tanuvu dArabOsi
taralE dAnani delpavE nAsAmini
చరణం
charaNam 3
పడతి బోధన విని పగబట్టి నిటుసేయ
బాడిగాదని దెల్పవే నాసామిని
paDati bOdhana vini pagabaTTi niTusEya
bADigAdani delpavE nAsAmini
చరణం
charaNam 4
శ్రీ నరసాపుర వాసా శీఘ్రమే రమ్మాని
చెయి బట్టి బతిమాలవే బీరాన
SrI narasApura vAsA SIghramE rammAni
cheyi baTTi batimAlavE bIrAna
నమిలాం శ్రీగణనాధ అను వర్ణమెట్టు namilAm SrIgaNanAdha anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s