#607 సారెసారెకు వాని sAresAreku vAni

Titleసారెసారెకు వానిsAresAreku vAni
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaముఖారిmukhAri
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviసారెసారెకు వాని చరితాముల్ నా ముందూ
చెల్లాదు పొమ్మానవె
sAresAreku vAni charitAmul nA mundU
chellAdu pommAnave
అనుపల్లవి anupallaviపోరు జేసి రాత్రి పోయి చేరిన
పొలతి ఇల్లిది గాదనవె
pOru jEsi rAtri pOyi chErina
polati illidi gAdanave
చరణం
charaNam 1
ఎన్నాడైన వాని నెదిరించి నే
చిన్నామెత్తు మాటన్నానటే
వన్నెలాడి వలపులెన్ని దిట్టిన గాని
వెన్న ముద్దులు గావటె
ennADaina vAni nedirinchi nE
chinnAmettu mATannAnaTE
vannelADi valapulenni diTTina gAni
venna muddulu gAvaTe
చరణం
charaNam 2
వాని రాకా జూడగనె నేనే భీతిని
పడకటిల్లూ జేరుట లేదటే
యేకమయిన ప్రొద్దు యడ లేని
సౌఖ్యము లెల్లా జెప్పగ లేదటె వాదటె నాతో
vAni rAkA jUDagane nEnE bhItini
paDakaTillU jEruTa lEdaTE
yEkamayina proddu yaDa lEni
saukhyamu lellA jeppaga lEdaTe vAdaTe nAtO
చరణం
charaNam 3
గూటా చిలుక వలె కుదిరి నేనుండంగా
కుటిలాము దలపోసే నే మాటా మాత్రమే పోయి
మగనాలితో చేరె మంచిది యిక చూతునే
gUTA chiluka vale kudiri nEnunDangA
kuTilAmu dalapOsE nE mATA mAtramE pOyi
maganAlitO chEre manchidi yika chUtunE
చరణం
charaNam 4
ఇల నరసాపుర వాసుడింతా జేసెనటంటే
ఈ తీరుగాకుందునే
సలలీతముగ వెంకటస్వామి వరదూని
చాగి పోనీయకుందునే
ila narasApura vAsuDintA jEsenaTanTE
I tIrugAkundunE
salalItamuga venkaTaswAmi varadUni
chAgi pOnIyakundunE
వారివారి జోలి నాకేరా అను వర్ణమెట్టు vArivAri jOli nAkErA anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s