#608 ఏడు నాళాయే EDu nALAyE

Titleఏడు నాళాయేEDu nALAyE
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviఏడు నాళాయే ఈ వేళాకు ననుబాసిEDu nALAyE I vELAku nanubAsi
అనుపల్లవి anupallaviవేదూకగత్తెలు ఎందారయినారోvEdUkagattelu endArayinArO
చరణం
charaNam 1
ఏవేళ రతి మాన యెరుగావు ననుబాసి
యీవేళ వరకు నీవట్టే యుంటివ సామీ
EvELa rati mAna yerugAvu nanubAsi
yIvELa varaku nIvaTTE yunTiva sAmI
చరణం
charaNam 2
చిన్ననాడె నాకా చిన్నెలన్నియు నేర్పి
నీరీతి విడనాడుటిది న్యాయమగునే వన్నెకాడ
నాతో వాదు చేసితె గాని వనితాలిండ్లకు
బోవా వల్లగాదని యెంచి
chinnanADe nAkA chinnelanniyu nErpi
nIrIti viDanADuTidi nyAyamagunE vannekADa
nAtO vAdu chEsite gAni vanitAlinDlaku
bOvA vallagAdani yenchi
చరణం
charaNam 3
బొంకు లేటికి నీవు పోయినప్పటి నుండి
మంకు పనులు జేయ మరిగితివి స్వామి
జంకులెల్లా మాని యా జలజాక్షులను గూడి
చెలగి యా పనులెల్లా చెల్లించుటకు బోయి
bonku lETiki nIvu pOyinappaTi nunDi
manku panulu jEya marigitivi swAmi
jankelellA mAni yA jalajAkshulanu gUDi
chelagi yA panulellA chellinchuTaku bOyi
చరణం
charaNam 4
మరచి యుండుదమంటె మర్లు మించుచునుండె
మరుని బారిని నోర్వజాలరా సామీ
వరదుడౌ శ్రీ నరసాపుర వేణుగోపాల
అరమరలిక మాని ఆదారించవే సామి
marachi yunDudamanTe marlu minchuchununDe
maruni bArini nOrvajAlarA sAmI
varaduDau SrI narasApura vENugOpAla
aramaralika mAni AdArinchavE sAmi
ఏమిరా నీతీరు అను వర్ణమెట్టు EmirA nItIru anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s