#609 ఇద్దారితో పొందు iddAritO pondu

Titleఇద్దారితో పొందుiddAritO pondu
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaమధ్యాది ఏకmadhyAdi Eka
పల్లవి pallaviఇద్దారితో పొందు వద్దూర నాసామిiddAritO pondu vaddUra nAsAmi
అనుపల్లవి anupallaviబుధ్ధి దెచ్చుక దాని యొద్దాకె పోపోర
రాపేల దానితో రాబోకు రాబోకు
budhdhi dechchuka dAni yoddAke pOpOra
rApEla dAnitO rAbOku rAbOku
చరణం
charaNam 1
మగనాలి నాతోను వగలేల జేసేవు
అగరు గంధము బూసి అంట రాకు సామి
మగవారు జూచితె యిక లేదు నా బ్రతుకు అయ్యయ్యో
maganAli nAtOnu vagalEla jEsEvu
agaru gandhamu bUsi anTa rAku sAmi
magavAru jUchite yika lEdu nA bratuku ayyayyO
చరణం
charaNam 2
రావేల నాతోను రాజాగోపాల
రేపయిన వకసారీ రారాద పోరేల సరిసారి
rAvEla nAtOnu rAjAgOpAla
rEpayina vakasArI rArAda pOrEla sarisAri
చరణం
charaNam 3
ఓరీ నాసామి యీ ఊరిలోగ వయసు
వనితాలెల్లా నీకు వదినా మరదిండ్లెన
వన్నెకాడ నరసాపుర వాస సరిసరి యిక చాలు
OrI nAsAmi yI oorilOga vayasu
vanitAlellA nIku vadinA maradinDlena
vannekADa narasApura vAsa sarisari yika chAlu
నీతోటి నూమాలు నాకేలరా అను వర్ణమెట్టు nItOTi nUmAlu nAkElarA anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s