#610 నమ్మరాదే nammarAdE

Titleనమ్మరాదేnammarAdE
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనమ్మరాదే మగవారినీnammarAdE magavArinI
అనుపల్లవి anupallaviముమ్మాటికినీ మగజాతిని మదిmummATikinI magajAtini madi
చరణం
charaNam 1
ఇమ్మహి సొగసగు కొమ్మలం జూచిన
నమ్మకముగ మాది సమ్మతి పరతురు
immahi sogasagu kommalam jUchina
nammakamuga mAdi sammati paraturu
చరణం
charaNam 2
చిరుత వయస్సు గల చేడెల కెన్నడు
ఎరుగని లీలలు ఏరపటు జేతురు
chiruta vayassu gala chEDela kennaDu
erugani lIlalu ErapaTu jEturu
చరణం
charaNam 3
సరసముచే మది నీరుగ జేతురు
పరిపరి విధముల బాసలు జేతురు
వరసలు గనుగొని వన్నెల జేతురు
sarasamuchE madi nIruga jEturu
paripari vidhamula bAsalu jEturu
varasalu ganugoni vannela jEturu
చరణం
charaNam 4
వప్పకుంటె బహు త్రిప్పలు బడుదురు
తప్పక వాళ్ళకు దండము లిడుదురు
యిప్పటికీ మగజాతి కిదే జిత
vappakunTe bahu trippalu baDuduru
tappaka vALLaku danDamu liDuduru
yippaTikI magajAti kidE jita
చరణం
charaNam 5
రంగు సింగు మచంగలు జూపుచు
వంగుటు వాలుచు చెంగట జేరుచు
దొంగ బాసలచే అంగనా మణులను
భంగ పరచి మరి తొంగి చూడరట
rangu singu machangalu jUpuchu
vanguTu vAluchu chengaTa jEruchu
donga bAsalachE anganA maNulanu
bhanga parachi mari tongi chUDaraTa
చరణం
charaNam 6
పగతులయినను నమ్మవచ్చు
మగజాతిని నమ్ముట తగదు తగదు
శ్రీ నరసాపురి గోపాలుని సాక్షిగ
pagatulayinanu nammavachchu
magajAtini nammuTa tagadu tagadu
SrI narasApuri gOpAluni sAkshiga
రమ్మనవే సామిని అను వర్ణమెట్టు rammanavE sAmini anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s