#611 ఆడవారిని ADavArini

TitleఆడవారినిADavArini
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviఆడవారిని నంమరాదురా
వగలాడి పలుకులాడు వారిని నంమరాదురా
ADavArini nam^marAdurA
vagalADi palukulADu vArini nam^marAdurA
అనుపల్లవి anupallaviఆడజాతిని నమ్మి పురుషులు
జాడ తెలియని రోగములచే
పీడ్తులై దుదముట్ట జాలక
ఈడు ముదరకే మోసపోదురు
ADajAtini nammi purushulu
jADa teliyani rOgamulachE
pIDtulai dudamuTTa jAlaka
IDu mudarakE mOsapOduru
చరణం
charaNam 1
చేత సొమ్మున్నంత సేపేరా రాతీరి పగలని
యెంచకను మరుకేళి దేలురా
chEta sommunannta sEpErA rAtIri pagalani
yenchakanu marukELi dElurA
చరణం
charaNam 2
సతతము నిను నమ్మితి నా పతికి మించిన
ప్రాణ రక్షక బ్రతుక జాలను నిన్ను బాసితె
వెతలు బుట్టకు నీవె దిక్కను
satatamu ninu nammiti nA patiki minchina
prANa rakshaka bratuka jAlanu ninnu bAsite
vetalu buTTaku nIve dikkanu
చరణం
charaNam 3
నమ్మకముతో సొమ్ము దీసేరు
తుదకు వారిని నంమ జాలక బైట దోచేరు
దిమ్మ రానయి తిరుగ రాయని
కుంమరింటికి బోయి క్రొత్త కుండ దెచ్చి
చేతికిచ్చి చటుండ దగదని శాగ దోలేడు
nammakamutO sommu dIsEru
tudaku vArini nam^ma jAlaka baiTa dOchEru
dimma rAnayi tiruga rAyani
kum^marinTiki bOyi krotta kunDa dechchi
chEtikichchi chaTunDa dagadani SAga dOlEDu
చరణం
charaNam 4
మాటలాళిక మళ్ళి పొమ్మననూ యికమీద
నిచ్చట సొచ్చితివని పెండ్లి నిజమనునూ
వెల్లరా నీ ముండ మొయ్యా
యిల్లు చెడ్డది నిన్ను నుంచె
అల్లరేలను నరసపురి శ్రీ
వల్లభునితో జెప్పుకొంమను
mATalALika maLLi pommananU yikamIda
nichchaTa sochchitivani penDli nijamanunU
vellarA nI munDa moyyA
yillu cheDDadi ninnu nunche
allarElanu narasapuri SrI
vallabhunitO jeppukom^manu
నను బ్రోవమని జెప్పవే అను వర్ణమెట్టు nanu brOvamani jeppavE anu varNameTTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s