#615 ఐమోళ కుదర్కే aimOLa kudarkE

Titleఐమోళ కుదర్కేaimOLa kudarkE
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaపార్సి నోట్pArsi nOT
తాళం tALaఆదిAdi
ఐమోళ కుదర్కే తోం కే బేష్
మార్ బహార్ వో జీనిసార్
దూరే నియారే పియరే పరువత్తెఆర్
బహార్ అజార్ అజార్ అజార్
aimOLa kudarkE tOm kE bEsh
mAr bahAr vO jInisAr
dUrE niyArE piyarE paruvatteAr
bahAr ajAr ajAr ajAr
పూలసే పూలకే డాలి డాలి
సాదు కే బనా పూల కిలే పిరారి జియే
నిత్తర్ దిన్నా దిన్నా కూల సున్నా సున్నా
వో కుస్ కుమాస్ బహార్ అజార్ అజార్
pUlasE pUlakE DAli DAli
sAdu kE banA pUla kilE pirAri jiyE
nittar dinnA dinnA kUla sunnA sunnA
vO kus kumAs bahAr ajAr ajAr
యే దిల్లయి దిస్ కుమ్ మప్ దుమ్ వో అప్‌ సిమ్ ఐవో
కులసిం కులసిం కులసిం వచలస్కి పియా
రిస్తివో కుస్ కుంబార్ వచలస్కి
పియా రిస్కి పోకుస్ కుమయార్ పార్క్ అజార్ అజార్ అజార్
yE dillayi dis kum&^ map dum&^ vO ap^ sim&^ aivO
kulasim kulasim kulasim vachalaski piyA
ristivO kus kumbAr vachalaski
piyA riski pOkus kumayAr pArk ajAr ajAr ajAr
Lyrics need to be reviewed. Consulting a few people regarding the same

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s