#616 తావి యెందనై tAvi yendanai

Titleతావి యెందనైtAvi yendanai
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaహిందుస్థాని దర్వుhindusthAni darvu
తాళం tALaఆదిAdi
తావి యెందనై చ్చేర వోడి వరువాయ్
చంద్రా చంద్రా చంద్రా
ఆవలుడన్ తావి యెన్నై
కూడి నాడీ చేర కొక్కోగ లీలై చెయ్య
వారాయ్ వారాయ్ వారాయ్
tAvi yendanai chchEra vODi varuvAy
chandrA chandrA chandrA
AvaluDan tAvi yennai
kUDi nADI chEra kokkOga lIlai cheyya
vArAy vArAy vArAy
ఆణు:
అమ్మణి ఉమ్మయి కూడ
ఆగుమో యివ్వుల గిల్
ANu:
ammaNi ummayi kUDa
AgumO yivvula gil
పెన్ను:
అయ్య నరుళాల్ మెయ్యాగ వంద
పైయవే యెన్నయి చేర వారాయ్ వారాయ్ ఐమో
pennu:
ayya naruLAl meyyAga vanda
paiyavE yennayi chEra vArAy vArAy aimO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s