#617 మాన్ కుజరియాన్ mAn kujariyAn

Titleమాన్ కుజరియాన్mAn kujariyAn
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaపార్సి దర్వుpArsi darvu
తాళం tALaఆదిAdi
మాన్ కుజరియాన్ జాన్ సుందరియాన్
పారిడ కరియా మే కాయి బహారి మా
mAn kujariyAn jAn sundariyAn
pAriDa kariyA mE kAyi bahAri mA
అప్పవు ఆత్తాహో ఐకే రిస్కే తూజే
హన్ జామా ఇస్కు సదమే సకు వాన్ దిల్ తేరీ
బారా బారా యే వర్యా నా వర్యా యేడర్వి
సవ్వార్యా మాన్ కుజర్యా
appavu AttAho aikE riskE tUjE
han jAmA isku sadamE saku vAn dil tErI
bArA bArA yE varyA nA varyA yEDarvi
savvAryA mAn kujaryA
Lyrics need to be reviewed. Consulting a few people regarding the same.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s