#618 మన మైల మిటే mana maila miTE

Titleమన మైల మిటేmana maila miTE
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaహిందుస్థాని తుక్‌డాhindusthAni tuk^DA
తాళం tALa
మన మైల మిటే తన తేజ పటే
అరె రంగ బంగక లోటా
సపుతారజ మేజీ ఆజరబేజి ఆత్తపడాజి
చోటా లేకంద తూదమేకోల లేపాగ బనాతా
మౌలాలే బార బంగకే లోటా
లేబార బంగక పోల జిటాలే చంచటాలే
చంచటాలే చంచటాలే రంగే కుంగే
తానానానా
mana maila miTE tana tEja paTE
are ranga bangaka lOTA
saputAraja mEjI AjarabEji AttapaDAji
chOTA lEkanda tUdamEkOla lEpAga banAtA
maulAlE bAra bangakE lOTA
lEbAra bangaka pOla jiTAlE chanchaTAlE
chanchaTAlE chanchaTAlE rangE kungE
tAnAnAnA
Lyrics may need a review. Consulting a few people regarding the same.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s