#620 పియారి అరి piyAri ari

Titleపియారి అరిpiyAri ari
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaపార్సి దర్వుpArsi darvu
తాళం tALaఆదిAdi
పియారి అరిదిల్‌కు కౌమర దర్జాయురే దూర్ దూర్
కేవకూల్ పాయి దుస్కు పాతాంగే రవు రంగపతే సునా
అచ్చియా యిరుది ప్యారి క్యా క్యా రూం తేపేస ఆయి
దూలన్కు సప్తాన్కు బాయి జాని దుమ్మేపే జజాయి
బాజా రకే బేజారాయి దూర్ దూరు దూరు
piyAri aridil^ku kaumara darjAyurE dUr dUr
kEvakUl pAyi dusku pAtAngE ravu rangapatE sunA
achchiyA yirudi pyAri kyA kyA rUm tEpEsa Ayi
dUlan&ku saptAn&ku bAyi jAni dummEpE jajAyi
bAjA rakE bEjArAyi dUr dUru dUru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s