#621 జాలం సెయ్య jAlam seyya

Titleజాలం సెయ్యjAlam seyya
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAga
తాళం tALa
ఆణు దర్వు:
జాలం సెయ్య వునక్కు నేరమల్లవే
సరసియే కూడవుం యిదు తరుణం
ANu darvu:
jAlam seyya vunakku nEramallavE
sarasiyE kUDavum yidu taruNam
పెణు దర్వు:
మన్నవాయి వ్వాతైన్ మఱువడి సొల్‌వదర్కు
మన్నవర్కు నీదియామో
యెన్ తందై కండాలున్నై ఆక్కినై యిడువారు
యిప్పొళుదే సెన్ను విట్టాల్ నల్లదాగుమే
peNu darvu:
mannavAyi vvAtain ma~ruvaDi sol^vadarku
mannavarku nIdiyAmO
yen tandai kanDAlunnai Akkinai yiDuvAru
yippoLudE sennu viTTAl nalladAgumE
ANu:
ఆక్కినై యిట్టాల్ ఉల్పడువేన్
ఆరంగే యునై విడువేనో
ANu:
Akkinai yiTTAl ulpaDuvEn
ArangE yunai viDuvEnO
పెన్ను:
విడామల్ యెన్న సెయ్ వీరువీసరే సెల్‌వీరు
యిప్పొళుదే సెన్రు విట్టాల్ నల్లదాగుమే
pennu:
viDAmal yenna sey vIruvIsarE sel^vIru
yippoLudE senru viTTAl nalladAgumE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s