#623 అన్నమే యెందన్ annamE yendan

Titleఅన్నమే యెందన్annamE yendan
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaపార్సి నోట్pArsi nOT
తాళం tALaఆదిAdi
అన్నమే యెందన్ మిన్నిడైయవే
తుంబ మురుగురేన్ పారు పారు పారు
annamE yendan minniDaiyavE
tunba murugurEn pAru pAru pAru
దర్వు:
వున్నై పల విదవిన్భ లీలై సైయిగిరేన్
తక్షణ నిల్ పారు పారు పారు
సరసాంగియే వాడిసై యోగమాయ్ క్కూడ
విరగం తీరోడి వీణక్కువేన్ బ్రస్టి
darvu:
vunnai pala vidavin&bha lIlai saiyigirEn
takshaNa nil pAru pAru pAru
sarasAngiyE vADisai yOgamAy kkUDa
viragam tIrODi vINakkuvEn brasTi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s