#624 దిల్తారి యా diltAri yA

Titleదిల్తారి యాdiltAri yA
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
దిల్తారి యా రంసే లంసే
నైనో లగా యుంగే
diltAri yA ramsE lamsE
nainO lagA yungE
బంబాయ్‌క్కు జావుంగా చోలి లాగాయింగా
దర్జి తే కాదేక రుసి లాగే బినా యుంగా
bambAy^kku jAvungA chOli lAgAyingA
darji tE kAdEka rusi lAgE binA yungA
రంగోన్‌కు జావుంగా జాడి లగాయుంగా
జాడి పేర్చం సేంకి చడా కామితాయుంగా
rangOn^ku jAvungA jADi lagAyungA
jADi pErcham sEmki chaDA kAmitAyungA
బాత్ మేరి బోలే వుమర్వు మాతేరి కౌలి
ఆత్మారిక పురుషానయినే లగాయుంగే
bAt mEri bOlE vumarvu mAtEri kauli
AtmArika purushAnayinE lagAyungE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s