#625 ఆ ఆ ఆ యిందు A A A yindu

Titleఆ ఆ ఆ యిందుA A A yindu
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAga
తాళం tALa
నందవనం చిరప్పు:
ఆ ఆ ఆ యిందు యెన్న పెరుం
అదిశయమే
nandavanam chirappu:
A A A yindu yenna perum
adiSayamE
ఓ ఓ ఇవ్వనం పోల్ ఉలగినిల్ కాన్‌గిలేన్
ఉంబనం ఉలావు వనమో
O O ivvanam pOl ulaginil kAn^gilEn
umbanam ulAvu vanamO
మల్లిగై ముల్లయి మరువు చెందామరై
మణక్కుదే యింద వనత్తిల్
malligai mullayi maruvu chendAmarai
maNakkudE yinda vanattil
కొంగు మందారై కురి వేరుడనే
కొళందిట్టి క్కుదు పారు
kongu mandArai kuri vEruDanE
koLandiTTi kkudu pAru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s