#626 కోడి మనోజ kODi manOja

Titleకోడి మనోజkODi manOja
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaహిందుస్థాని దర్వుhindusthAni darvu
తాళం tALaఆదిAdi
కోడి మనోజ సమ్మాన రూపే
బగు బాజాప కుతాపిరి తాపే
kODi manOja sammAna rUpE
bagu bAjApa kutApiri tApE
యిస్మత్తు వాక్కు దాన్
వేస్మందు వాక్కు దాన్
yismattu vAkku dAn
vEsmandu vAkku dAn
తత్వన్‌కే తీతితిలా
అచ్చా మిలా తత్వాన్ కే తీతితిలా
నమ్మిలా తత్వాన్ కే తీతితిలా
tatvan^kE tItitilA
achchA milA tatvAn kE tItitilA
nammilA tatvAn kE tItitilA
ఆర్వది లేవుంగా అస్మతి తీతితిలా
అచ్చమిలా అస్మతి తీతితిలా
నామ మిలా తత్వాన్ కే తీతితిలా
Arvadi lEvungA asmati tItitilA
achchamilA asmati tItitilA
nAma milA tatvAn kE tItitilA
Lyrics need a review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s