#627 సామియే నీ sAmiyE nI

Titleసామియే నీsAmiyE nI
Written Byవేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారిvElUru kuppuswAmi modalAri
Bookపార్సి సభారంజిత జావళిpArsi sabhAranjita jAvaLi
రాగం rAgaదర్వుdarvu
తాళం tALa
సామియే నీ వారాయ్ యెందనిడ
చంచరిత్తై నీరాయ్
sAmiyE nI vArAy yendaniDa
chancharittai nIrAy
మనమదా సామి నీ వారాయ్
కామన్ అంబినాలే సామమాయ్ వాడురేన్
manamadA sAmi nI vArAy
kAman ambinAlE sAmamAy vADurEn
కలవి సెయ్య వాడా నలం తాడా
వలదోడా కణ్ణాళా సామి నీ వాడా
kalavi seyya vADA nalam tADA
valadODA kaNNALA sAmi nI vADA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s