#634 ఏరా తగునటరా ErA tagunaTarA

Titleఏరా తగునటరాErA tagunaTarA
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaకేదారగౌళkEdAragauLa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏరా తగునటరా – సరిగాదురాErA tagunaTarA – sarigAdurA
అనుపల్లవి anupallaviరారాపు సేయకురా – రాజ గంభీరrArApu sEyakurA – rAja gambhIra
చరణం
charaNam 1
పర సతులతో పరిహాసము లాడుచు
మరి మరి నొప్పించెదవు ఎట్ల సైతురా
para satulatO parihAsamu lADuchu
mari mari noppinchedavu eTla saiturA
చరణం
charaNam 2
వర ధర్మపురమున స్థిరముగ నెలకొన్న
వరదుడ మారుకేళిలో నన్ను గూడరా
vara dharmapuramuna sthiramuga nelakonna
varaduDa mArukELilO nannu gUDarA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s