#636 ఇది నీకు idi nIku

Titleఇది నీకుidi nIku
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
Previously Posted At565
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviఇది నీకు మరియాదగా ఏరా నా సామిidi nIku mariyAdagA ErA nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviఇది నీకు మరియాదగా దానింటికి పోయి
అలసి సొలసి గూడి ఇందు రావైతి వయ్యో
idi nIku mariyAdagA dAninTiki pOyi
alasi solasi gUDi indu rAvaiti vayyO
చరణం
charaNam 1
పట్టె మంచము బిగి పట్టించి నా పడ
కింట పవ్వళించమని వేడితే నాతో
సద్దు సేయక మువ్వ సుదతి యింటికి పోయి
వట్టి నేలలో పవ్వళించితి వయ్యో
paTTe manchamu bigi paTTinchi nA paDa
kinTa pavvaLinchamani vEDitE nAtO
saddu sEyaka muvva sudati yinTiki pOyi
vaTTi nElalO pavvaLinchiti vayyO
Lyrics posted in 565 had 2 more charaNam. ఇంతకు ముందు ప్రచురించిన 565 లో ఇంకొక రెండు చరణములు కలవు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s