#640 స్మర సుందరాంగుని smara sundarAnguni

Titleస్మర సుందరాంగునిsmara sundarAnguni
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
Previously Posted at583
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviస్మర సుందరాంగుని సరి యెవ్వరే
సరస కోటిలోన వజీరుహమీరె
smara sundarAnguni sari yevvarE
sarasa kOTilOna vajIruhamIre
చరణం
charaNam 1
ఆడిన మాటకు అడ్డము బలుకడే
ఏ చేడియలను కనుల జూడడే
ADina mATaku aDDamu balukaDE
E chEDiyalanu kanula jUDaDE
చరణం
charaNam 2
వీనుల కింపుగ వీణ వాయించి అలి
వేణి నే పాడగ శాభాషిచ్చునే
vInula kimpuga vINa vAyinchi ali
vENi nE pADaga SAbhAshichchunE
చరణం
charaNam 3
ధరణిలో రతిదేల్చు ఉదార శ్రీ
ధర్మపురాధిపు డైనట్టి మా
dharaNilO ratidElchu udAra SrI
dharmapurAdhipu DainaTTi mA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s