#641 వాని పొందు vAni pondu

Titleవాని పొందుvAni pondu
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ ?dharmapuri subbarAyar ?
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
Previously Posted At265 ?
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవాని పొందు చాలు వద్దనే వనితామణి అలvAni pondu chAlu vaddanE vanitAmaNi ala
అనుపల్లవి anupallaviచానమాటలేల దాని సదనమే సతమనుచు నుండెడిchAnamATalEla dAni sadanamE satamanuchu nunDeDi
చరణం
charaNam 1
కమ్మవిల్తు డేయు అమ్ముల పోటున
రొమ్మున నాటిన కమ్మ వ్రాసిచ్చిన
కొమ్మ నంపి వేగతోడి తెమ్మని నే దాని పొమ్మని బల్కిన
kammaviltu DEyu ammula pOTuna
rommuna nATina kamma vrAsichchina
komma nampi vEgatODi temmani nE dAni pommani balkina
? We pubslihed this before as a jAvaLi by Sri chinnayya. As per mudra in second charanam, it appears to be written by him only. ఇంతకు ముందు ఈ జావళి శ్రీ చిన్నయ్య గారిచే రచియింపబడినట్లు మేము ప్రచురించాము. రెండవ చరణం లోని ముద్ర ప్రకారం చిన్నయ్య గారి జావళి అనే అనిపిస్తోంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s