#644 కొమ్మరో వాని kommarO vAni

Titleకొమ్మరో వానిkommarO vAni
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకొమ్మరో వాని కెంత బిగువే
పిలచిన పలుక కున్నాడేమి సేయుదునే
kommarO vAni kenta biguvE
pilachina paluka kunnADEmi sEyudunE
చరణం
charaNam 1
అంతరంగున కెదురేగి తెచ్చి వానికి
ఆకుమడు పొసగితే హుం పొమ్మనెనే
antaranguna kedurEgi techchi vAniki
AkumaDu posagitE hum pommanenE
చరణం
charaNam 2
పదయుడ కెదనానుచు పోట్లాడితే
తిరిగి తిరిగి జూచుచు హుం పొమ్మనెనే
padayuDa kedanAnuchu pOTlADitE
tirigi tirigi jUchuchu hum pommanenE
చరణం
charaNam 3
ధర్మపురీశునితో నే సమరసి తీర్చితే
నపుడు వాడు హుం పొమ్మనెనే
dharmapurISunitO nE samarasi tIrchitE
napuDu vADu hum pommanenE

One thought on “#644 కొమ్మరో వాని kommarO vAni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s