#648 కోపమెటుల kOpameTula

TitleకోపమెటులkOpameTula
Written Byపట్టాభిరామయ్య??paTTAbhirAmayya??
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaకేదారగౌళkEdAragauLa
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At253
పల్లవి pallaviకోపమెటుల రాక యుండునురా కోమలాంగ నీపైkOpameTula rAka yunDunurA kOmalAnga nIpai
అనుపల్లవి anupallaviపాపి యింటనే కాపురమై నీ రూపము
కంటికి జూపక యుండిన
pApi yinTanE kApuramai nI rUpamu
kanTiki jUpaka yunDina
చరణం
charaNam 1
నిన్నటి రాత్రి నిన్నిటు రమ్మని విన్నప మిచ్చి మా కన్యను బంపితే
చిన్ననాటి నా నేస్తము నెంచకా చిన్నది మెచ్చన నన్న మాటలు విన
ninnaTi rAtri ninniTu rammani vinnapa michchi mA kanyanu bampitE
chinnanATi nA nEstamu nenchakA chinnadi mechchana nanna mATalu vina
చరణం
charaNam 2
కాసుకు కాని యా దాసితోను పరిహాస మాడుచు నుల్లాసమై పయ్యెద
దీసి తిన్నగ మూసి ముద్దిడు నీ సరసంబులు మోసము నేలిన
kAsuku kAni yA dAsitOnu parihAsa mADuchu nullAsamai payyeda
dIsi tinnaga mUsi muddiDu nI sarasambulu mOsamu nElina
చరణం
charaNam 3
వేమరు వేడిన నీ మనసంత యా రామపాల్ జేసి విరాముడై వేడ్కతో
కాముకేళి యా లేమ గూడిన చామ భూపాల నే నీ మమతలు విన
vEmaru vEDina nI manasanta yA rAmapAl jEsi virAmuDai vEDkatO
kAmukELi yA lEma gUDina chAma bhUpAla nE nI mamatalu vina
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=YVryeUtO9R8
??From the “chAma bhUpAla” mudra, this may be a jAvaLi by Sri Chinniah. “చామ భూపాల” ముద్ర వలన ఇది శ్రీ చిన్నయ్య గారు రాసిన జావళి అనిపిస్తోంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s