#652 తెలిసె వగలెల్ల telise vagalella

Titleతెలిసె వగలెల్లtelise vagalella
Written Byపట్టాభిరామయ్య??paTTAbhirAmayya??
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At267
పల్లవి pallaviతెలిసె వగలెల్ల బాగాయెరా
బల్కేవు ఏలాగు సహింతురా
telise vagalella bAgAyerA
balkEvu ElAgu sahinturA
చరణం
charaNam 1
నన్నే నిరాకరించి ఏవేళ సవతితో
ఉల్లాస సల్లాప మోహమాట పాట చాలు
nannE nirAkarinchi EvELa savatitO
ullAsa sallApa mOhamATa pATa chAlu
చరణం
charaNam 2
శుకముల రవముల పికముల కలకల
రవములనే తాళ శ్యామరాజ ఈ పలుకు
Sukamula ravamula pikamula kalakala
ravamulanE tALa SyAmarAja I paluku
?? Identical lyrics were published as a jAvaLi by SrI chinnayya earlier. ఇంతకు ముందు ఇదే సాహిత్యము శ్రీ చిన్నయ్య గారి జావళిగా ప్రచురించడ మైనది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s