#653 పారిపోవలెరా pAripOvalerA

TitleపారిపోవలెరాpAripOvalerA
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At89
పల్లవి pallaviపారిపోవలెరా నీరజాప్తుడు వెడలెరాpAripOvalerA nIrajAptuDu veDalerA
అనుపల్లవి anupallaviనారీమణులు దారిని గని దూరేరు గనుకnArImaNulu dArini gani dUrEru ganuka
చరణం
charaNam 1
దూరిపోయిన క్రూరుడౌ మగడూరు జేరి యేమారడించెనే
ఆ రీతుల విచారించు కొర కేరా నేనిపుడే
dUripOyina krUruDau magaDUru jEri yEmAraDinchenE
A rItula vichArinchu kora kE rA nEnipuDE
చరణం
charaNam 2
భావమా గుణ భావముల్ తెలిసే విధమనే పాలిడించును
కేళితో నీకే దయనుచు కేరా నేనిపుడే
bhAvamA guNa bhAvamul telisE vidhamanE pAliDinchunu
kELitO nIkE dayanuchu kErA nEnipuDE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s