#654 తారుమారు tArumAru

TitleతారుమారుtArumAru
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaనాటకురంజిnATakuranji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviతారుమారు లాడేవేమే బజారిtArumAru lADEvEmE bajAri
అనుపల్లవి anupallaviనేరమెంచకనే కౌగలించ మంటేnEramenchakanE kaugalincha manTE
చరణం
charaNam 1
అంబుజాక్షిరో నే సంబ్రముగ
నీదు బింబాధర చుంబనంబు లివ్వమంటే
anbujAkshirO nE sambramuga
nIdu bimbAdhara chumbanambu livvamanTE
చరణం
charaNam 2
మోడి సేయక నాతోడ బల్కి కడు వేడుకన్
కర్పూర విడెమివ్వమంటే
mODi sEyaka nAtODa balki kaDu vEDukan
karpUra viDemivvamanTE
చరణం
charaNam 3
ప్రీతి మీరగనే సాదరంబుతో నీదు
లేత గుబ్బల నాచేతి కివ్వమంటే
prIti mIraganE sAdarambutO nIdu
lEta gubbala nAchEti kivvamanTE
చరణం
charaNam 4
తాళలేనే బాలికామణి నీ
తాళవనేశుని యేలుకోమంటే
tALalEnE bAlikAmaNi nI
tALavanESuni yElukOmanTE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s