#656 అపదూరుకు apadUruku

TitleఅపదూరుకుapadUruku
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviఅపదూరుకు లోనైతినే చపల చిత్తము చేతనేapadUruku lOnaitinE chapala chittamu chEtanE
అనుపల్లవి anupallaviఏ పాపి నాపై దూరెనోగా ఏ పాపము లేకE pApi nApai dUrenOgA E pApamu lEka
చరణం
charaNam 1
వేడుకలు జూడనే ఈడు చెలుల తోడనే
కూడి అతని మేడ కేగితే వాడు నా చెలికాడనే
vEDukalu jUDanE IDu chelula tODanE
kUDi atani mEDa kEgitE vADu nA chelikADanE
చరణం
charaNam 2
సారెకు నా సామిని దారిని కని నవ్వితే
జారిణి యని ఊరి వారలు వేరె పేరిడి నన్ను పిల్చుట
sAreku nA sAmini dArini kani navvitE
jAriNi yani Uri vAralu vEre pEriDi nannu pilchuTa
చరణం
charaNam 3
చిరుత నాటి యుండిన గురుతుచే గుణవంతుడౌ
వరద తాళవనేశుని తోడు సరసమాడుచు కూడితినని
chiruta nATi yunDina gurutuchE guNavantuDau
varada tALavanESuni tODu sarasamADuchu kUDitinani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s