#657 మోహమెల్ల mOhamella

Titleమోహమెల్లmOhamella
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమోహమెల్ల దెలిసెను గదరా! మోహనాంగ! వినరmOhamella delisenu gadarA! mOhanAnga! vinara
అనుపల్లవి anupallaviదాహవంతుని సాటి నా గేహమున కేతెంచిన నీdAhavantuni sATi nA gEhamuna kEtenchina nI
చరణం
charaNam 1
మదిలో వంచనలనే యెంచి వదనమున మాధుర్య ముంచి
సుదతిపై నీ నెనరు నుంచి సదయుని తీరు నటించే నీ
madilO vanchanalanE yenchi vadanamuna mAdhurya munchi
sudatipai nI nenaru nunchi sadayuni tIru naTinchE nI
చరణం
charaNam 2
పరుపుపై నా కరము బట్టి మరువనని నా శిరము గొట్టి
సరసమాడి పూలుబట్టి తరుణి నెంచి తత్తరించే నీ
parupupai nA karamu baTTi maruvanani nA Siramu goTTi
sarasamADi pUlubaTTi taruNi nenchi tattarinchE nI
చరణం
charaNam 3
తాలవలోల నన్ను లాలనతో నేలు వేళ
చాల ప్రేమ తోను లేచి యా బాల నేల బోయిన నీ
tAlavalOla nannu lAlanatO nElu vELa
chAla prEma tOnu lEchi yA bAla nEla bOyina nI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s