#657 మోహమెల్ల mOhamella

Titleమోహమెల్లmOhamella
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviమోహమెల్ల దెలిసెను గదరా! మోహనాంగ! వినరmOhamella delisenu gadarA! mOhanAnga! vinara
అనుపల్లవి anupallaviదాహవంతుని సాటి నా గేహమున కేతెంచిన నీdAhavantuni sATi nA gEhamuna kEtenchina nI
చరణం
charaNam 1
మదిలో వంచనలనే యెంచి వదనమున మాధుర్య ముంచి
సుదతిపై నీ నెనరు నుంచి సదయుని తీరు నటించే నీ
madilO vanchanalanE yenchi vadanamuna mAdhurya munchi
sudatipai nI nenaru nunchi sadayuni tIru naTinchE nI
చరణం
charaNam 2
పరుపుపై నా కరము బట్టి మరువనని నా శిరము గొట్టి
సరసమాడి పూలుబట్టి తరుణి నెంచి తత్తరించే నీ
parupupai nA karamu baTTi maruvanani nA Siramu goTTi
sarasamADi pUlubaTTi taruNi nenchi tattarinchE nI
చరణం
charaNam 3
తాలవలోల నన్ను లాలనతో నేలు వేళ
చాల ప్రేమ తోను లేచి యా బాల నేల బోయిన నీ
tAlavalOla nannu lAlanatO nElu vELa
chAla prEma tOnu lEchi yA bAla nEla bOyina nI
Audio can be found at https://www.youtube.com/watch?v=BKMGn0SFPBc (Added 2 Jan 2022)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s