#658 నీ మాట nI mATa

Titleనీ మాటnI mATa
Written Byపట్టాభిరామయ్యpaTTAbhirAmayya
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaపూరి కల్యాణిpUri kalyANi
తాళం tALaమిశ్ర లఘుmiSra laghu
పల్లవి pallaviనీ మాటా లేమాయెనుర! సామి బల్కరnI mATA lEmAyenura! sAmi balkara
అనుపల్లవి anupallaviఏమేమో బోధించి నన్నేమార జేసేవలEmEmO bOdhinchi nannEmAra jEsEvala
చరణం
charaNam 1
చక్కని సామివలె చెక్కిలి నొక్కి రవ మొక్కెర
నీ కిచ్చేనని టక్కులచే సొక్కించిన
chakkani sAmivale chekkili nokki rava mokkera
nI kichchEnani TakkulachE sokkinchina
చరణం
charaNam 2
మాటిమాటికి మరునాటలాడ బిల్చుచు
పాటీలు నే పంపేనని తాటోటముతో నీటిన
mATimATiki marunATalADa bilchuchu
pATIlu nE pampEnani tATOTamutO nITina
చరణం
charaNam 3
జాలము జేసి కలసేలి రతనాల జువికీల జత
పంపేనన్న తాలవన లోల అల
jAlamu jEsi kalasEli ratanAla juvikIla jata
pampEnanna tAlavana lOla ala
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=CCvZqFrlaVs
https://www.youtube.com/watch?v=qziLbVQqEes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s