#660 నిరుపమాన nirupamAna

TitleనిరుపమానnirupamAna
Written Byరామనాధపురం శ్రీనివాసయ్యంగార్rAmanAdhapuram SrInivAsayyamgAr
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviనిరుపమాన సామిని నా నిలయమునకు రమ్మనవేnirupamAna sAmini nA nilayamunaku rammanavE
అనుపల్లవి anupallaviమరపు లేక నా మనవిని
మగువ వానితో మనసుంచి తెల్పి
marapu lEka nA manavini
maguva vAnitO manasunchi telpi
చరణం
charaNam 1
సదయుడగు నా సామికే సరి
సాటియు లేదనచు చాల
ముదము తోన ముఖ విలాస
మును జూచిచ ముందిచ్చటకు
sadayuDagu nA sAmikE sari
sATiyu lEdanachu chAla
mudamu tOna mukha vilAsa
munu jUchicha mundichchaTaku
చరణం
charaNam 2
మధురిపుడగు శ్రీనివాసుని
మనసు తెలిసి రేపు మాపు
నిదర లేక నా మనవిని
నిధు వనమును జేయుట కిటు
madhuripuDagu SrInivAsuni
manasu telisi rEpu mApu
nidara lEka nA manavini
nidhu vanamunu jEyuTa kiTu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s