#661 మరులు కొన్నదిరా marulu konnadirA

Titleమరులు కొన్నదిరాmarulu konnadirA
Written Byరామనాధపురం శ్రీనివాసయ్యంగార్rAmanAdhapuram SrInivAsayyamgAr
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At586
పల్లవి pallaviమరులు కొన్నదిరా మానినీమణి నీపైmarulu konnadirA mAninImaNi nIpai
అనుపల్లవి anupallaviపరిపరి విధముల పరితపించుచు నీపైparipari vidhamula paritapinchuchu nIpai
చరణం
charaNam 1
ధరలో తనకు నీవే తగిన వల్లభుడని
తరుణి మిక్కిలి నిన్ను తలచి తలచి చాలా
dharalO tanaku nIvE tagina vallabhuDani
taruNi mikkili ninnu talachi talachi chAlA
చరణం
charaNam 2
వనజ నేత్రుడౌ శ్రీనివాస నాయక నిన్ను
వల్లగ నీ మాటలు ఎల్లపుడును ఎది
vanaja nEtruDau SrInivAsa nAyaka ninnu
vallaga nI mATalu ellapuDunu edi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s