#667 ఏ కామిని E kAmini

Titleఏ కామినిE kAmini
Written Byబెంగుళూరు చంద్రశేఖర శాస్త్రిbenguLUru chandraSEkhara SAstri
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaనాటకురంజిnATakuranji
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏ కామిని బోధించెనోE kAmini bOdhinchenO
అనుపల్లవి anupallaviఏమి తెలియని నా సామి కిపుడుEmi teliyani nA sAmi kipuDu
చరణం
charaNam 1
పాటలాధరి యేపాటున నున్న నా
మాట లెపుడు జవ దాటని వాని
pATalAdhari yEpATuna nunna nA
mATa lepuDu java dATani vAni
చరణం
charaNam 2
తోయజ ముఖీ నిన్ బాయగలనా
యని రేయి బగలు నెడ బాయని వాని
tOyaja mukhI nin bAyagalanA
yani rEyi bagalu neDa bAyani vAni
చరణం
charaNam 3
ముందు నన్నేలి యానందము జెందిన
సుందరుడౌ బాలచంద్ర నా సామి
mundu nannEli yAnandamu jendina
sundaruDau bAlachandra nA sAmi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s