#668 వెగటాయె గదే vegaTAye gadE

Titleవెగటాయె గదేvegaTAye gadE
Written Byబెంగుళూరు చంద్రశేఖర శాస్త్రి ??benguLUru chandraSEkhara SAstri ??
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaచతురశ్ర ఏకchaturaSra Eka
Previously Published At263
పల్లవి pallaviవెగటాయె గదే చెలి వానికిvegaTAye gadE cheli vAniki
అనుపల్లవి anupallaviమగువ ఎవతె బోధించెనో తెలియదుగాmaguva evate bOdhinchenO teliyadugA
చరణం
charaNam 1
పాపపు మారుడు పూశరము కైనను బాయకనే
నహి పాటిబడు ప్రియుడౌ మన మోహనాంగునికి
pApapu mAruDu pUSaramu kainanu bAyakanE
nahi pATibaDu priyuDau mana mOhanAnguniki
చరణం
charaNam 2
బాల సుధాకరుడు చాన నీ మోమని వాలకయే
నన్ను జూచుచును కలకాలము ద్రోసిన దొరకు
bAla sudhAkaruDu chAna nI mOmani vAlakayE
nannu jUchuchunu kalakAlamu drOsina doraku
This jAvaLi seems to be written by SrI chinnayya – as per 263. ఇంతకు ముందు 263వ జావళిగా ప్రచురించిన ప్రకారం ఇది శ్రీ చిన్నయ్య గారిచే రచియింప బడినది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s