#670 నన్ను విడనాడుట nannu viDanADuTa

Titleనన్ను విడనాడుటnannu viDanADuTa
Written Byవేంకట సుబ్బరాయర్vEnkaTa subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviనన్ను విడనాడుట న్యాయమా సామిnannu viDanADuTa nyAyamA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviనా నేరమేమి నాతో బల్కుమిnA nEramEmi nAtO balkumi
చరణం
charaNam 1
నిన్నే నమ్మితి చాల సేపని చాలా
కనికరించ వేల గాసి జేయుట మేలా
ninnE nammiti chAla sEpani chAlA
kanikarincha vEla gAsi jEyuTa mElA
చరణం
charaNam 2
భయము జూపేవు గదా పలుకరించవు వాదా
ప్రియుడ దయ రాదా పెండ్లాడ లేద
bhayamu jUpEvu gadA palukarinchavu vAdA
priyuDa daya rAdA penDlADa lEda
చరణం
charaNam 3
తల్లి తండ్రియు నీవే దైవము నీవే
కల్ల గాదు వేంకట సుబ్బరాయేశ
talli tanDriyu nIvE daivamu nIvE
kalla gAdu vEnkaTa subbarAyESa
Saw a slightly different text for 1st charaNam, 1st line “ninnE nammiti chAla nE pasibAla” – which sounds more meaningful. మరొక పుస్తకంలో మొదటి చరణం, మొదటి పంక్తిలో “నిన్నే నమ్మితి చాల నే పసిబాల” అని చూసాను. అది మరింత అర్థవంతంగా అనిపిస్తోంది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s