#671 చారుమతి chArumati

TitleచారుమతిchArumati
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviచారుమతి యుపచారము లేటికేchArumati yupachAramu lETikE
అనుపల్లవి anupallaviమీరిన శోకము లేరీతి దీరుmIrina SOkamu lErIti dIru
చరణం
charaNam 1
సరసుడు జూడని యాభరణము లేటికే
మరచెనటవే కరుణాశాలి
sarasuDu jUDani yAbharaNamu lETikE
marachenaTavE karuNASAli
చరణం
charaNam 2
వేగమే ప్రాణేశుడు రాగలడో
జాగు జేయునో నాగ వేణిరో
vEgamE prANESuDu rAgalaDO
jAgu jEyunO nAga vENirO
చరణం
charaNam 3
సుందరాంగుడిపు డెందు బోయెనో
నా యందం బెవరు యిందు జూచేరు
sundarAnguDipu Dendu bOyenO
nA yandam bevaru yindu jUchEru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s