#672 సరియేమి sariyEmi

TitleసరియేమిsariyEmi
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఅఠాణaThANa
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At587
పల్లవి pallaviసరి యేమి సారసాక్షి నీకిదిsari yEmi sArasAkshi nIkidi
అనుపల్లవి anupallaviకరమోడ్చి పేర బిలచిన కరుణా రసంబే లేకుండుటkaramODchi pEra bilachina karuNA rasambE lEkunDuTa
చరణం
charaNam 1
మదిరాక్షి నీదు మౌని హృదయంబు గానలేక నే
ముదమంది మోవియాన రాగ పెదవివ్వకనే బిగువుల్ జేయుట
madirAkshi nIdu mauni hRdayambu gAnalEka nE
mudamandi mOviyAna rAga pedavivvakanE biguvul jEyuTa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s