#677 చెలి నేనెట్లు cheli nEneTlu

Titleచెలి నేనెట్లుcheli nEneTlu
Written By????
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఫరజ్faraj
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Published At257
పల్లవి pallaviచెలి నేనెట్లు సహింతునే అలవానితో వర్ణింతునేcheli nEneTlu sahintunE alavAnitO varNintunE
చరణం
charaNam 1
మనోరధ కారుడే ఘన వినోదక ధీరుడే
పగ దానింటిలో జేరడే
manOradha kAruDE ghana vinOdaka dhIruDE
paga dAninTilO jEraDE
చరణం
charaNam 2
జవ్వని రాడాయెనే మంచి పువ్వులు
ఇంకేలనే సొగసెవ్వరు జూచెదరే
javvani rADAyenE manchi puvvulu
inkElanE sogasevvaru jUchedarE
Audio Linkhttps://gaana.com/song/cheli-nenetlu-javali-d-k-pattammal
?? This is a jAvaLi by Sri chinnayya, as published before. ఇది శ్రీ చిన్నయ్య గారిచే రచింపబడిన జావళి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s