#678 ఏల రాడాయెనే Ela rADAyenE

Titleఏల రాడాయెనేEla rADAyenE
Written By??
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously published at251
పల్లవి pallaviఏల రాడాయెనే కామిని వేగ
తోడి తేవే సామిని
Ela rADAyenE kAmini vEga
tODi tEVE sAmini
అనుపల్లవి anupallaviపాడి ముద్దాడి నేవేడి గూడినpADi muddADi nEvEDi gUDina
చరణం
charaNam 1
మరుబారికి ఏమని తాళుదు
రామలెల్లరు శ్రీ శ్యామ రాజేంద్రుడు
marubAriki Emani tALudu
rAmalellaru SrI SyAma rAjEndruDu
?? This is a jAvaLi by Sri chinnayya, as published before. ఇది శ్రీ చిన్నయ్య గారిచే రచింపబడిన జావళి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s