#679 మేరగాదు mEragAdu

TitleమేరగాదుmEragAdu
Written By??
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఅఠాణaThANa
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Published At250
పల్లవి pallaviమేరగాదు లేచిరారా ఏరా నా సామిmEragAdu lEchirArA ErA nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviనారీమణి కోరి నిన్ను దారి చూచుచున్నదిరాnArImaNi kOri ninnu dAri chUchuchunnadirA
చరణం
charaNam 1
కుందకారి నిబ్బరించినంత నేడు నొప్పించుట అందమా
నీకు చందమా అందమని సంతనోర్వ ఏ వేళను తాళనురా
kundakAri nibbarinchinanta nEDu noppinchuTa andamA
nIku chandamA andamani santanOrva E vELanu tALanurA
?? This is a jAvaLi by Sri chinnayya, as published before. ఇది శ్రీ చిన్నయ్య గారిచే రచింపబడిన జావళి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s