#681 నిను గానక ninu gAnaka

Titleనిను గానకninu gAnaka
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaహమీర్ కల్యాణిhamIr kalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనిను గానక యుండిన నీరజాక్షికి
కను గానదా ఏమిరా కమల నయన
ninu gAnaka yunDina nIrajAkshiki
kanu gAnadA EmirA kamala nayana
అనుపల్లవి anupallaviదినకరు నెడబాసిన వనజము వలె
వనిత మోమున కన్నుల్ వాడ బారెనురా
dinakaru neDabAsina vanajamu vale
vanita mOmuna kannul vADa bArenurA
చరణం
charaNam 1
జిత శత మన్మథ వితరణ శాలి
సతతము దాని బలు విధముల నేలిన
jita Sata manmatha vitaraNa SAli
satatamu dAni balu vidhamula nElina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s