#682 నీరజాక్షి nIrajAkshi

Titleనీరజాక్షిnIrajAkshi
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaదేశీయ తోడిdESIya tODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviనీరజాక్షి నిను బాసి నే నూరి కేమిక బోదునేnIrajAkshi ninu bAsi nE nUri kEmika bOdunE
చరణం
charaNam 1
ప్రాణ నాయకి నిన్ను నేనిటు కానకుండుట కాదటే
మానినీ మనసుంచవే నీ యాన దీనుడనై నే
prANa nAyaki ninnu nEniTu kAnakunDuTa kAdaTE
mAninI manasunchavE nI yAna dInuDanai nE
చరణం
charaNam 2
చందమామ బోలు నీ ముఖ చంద మెన్నడు జూతునే మది
ముందు దోచద ఎందుక నీ పొందు జేసితి నయ్యెయ్యో
chandamAma bOlu nI mukha chanda mennaDu jUtunE madi
mundu dOchada enduka nI pondu jEsiti nayyeyyO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s