#684 మోసజేసెనే mOsajEsenE

TitleమోసజేసెనేmOsajEsenE
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At264
పల్లవి pallaviమోస జేసెనే వాడు బలు మోసజేసెనేmOsa jEsenE vADu balu mOsajEsenE
అనుపల్లవి anupallaviపలుమారు నాతో బాసలాడుచు బలుpalumAru nAtO bAsalADuchu balu
చరణం
charaNam 1
విరిశయ్యపై సరసంబుతో కరమీడ్చి కౌగిట జేర్చి
యా విరిబోణి నెంచి వేగ లేచి యేగుచు
viriSayyapai sarasambutO karamIDchi kaugiTa jErchi
yA viribONi nenchi vEga lEchi yEguchu
చరణం
charaNam 2
కడు ప్రీతి నాయెడ జేర్చి జాడల మాట లాడుచు
నుండగా నెడబాసి ఈడ చెడపాలు జేసి బలు
kaDu prIti nAyeDa jErchi jADala mATa lADuchu
nunDagA neDabAsi IDa cheDapAlu jEsi balu
చరణం
charaNam 3
సమ కేళిలో సరస మివ్వగన్ రమియించి రంజిలు
చుండెడి సమయం బెరింగి శ్యామరాజ సోముడు
sama kELilO sarasa mivvagan ramiyinchi ranjilu
chunDeDi samayam beringi SyAmarAja sOmuDu
This is a jAvaLi by SrI chinnayya. ఇది శ్రీ చిన్నయ్య గారిచే రచింపబడిన జావళి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s