#691 ఇద్దరి పొందేల iddari pondEla

Titleఇద్దరి పొందేలiddari pondEla
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At331, 207
పల్లవి pallaviఇద్దరి పొందేలరా స్వామి ఇక
దానింటికే పోరా అల దానింటికే పోరా
iddari pondElarA svAmi ika
dAninTikE pOrA ala dAninTikE pOrA
అనుపల్లవి anupallaviసద్దేల చేసేవు స్వామిక నేనోర్వ
వద్దిక నీవు రావద్దురా వద్దురా
saddEla chEsEvu svAmika nEnOrva
vaddika nIvu rAvaddurA vaddurA
చరణం
charaNam 1
కన్నులు ఎరుపేమిరా చెక్కులు కాటుక నలుపేమిరా
కన్నుల విలుకాని కయ్యాన మెలిగిన చిన్నెవై తోచెర చెప్పుర చెప్పుర
kannulu erupEmirA chekkulu kATuka nalupEmirA
kannula vilukAni kayyAna meligina chinnevai tOchera cheppura cheppura
చరణం
charaNam 2
నాజోలి నీకేలరా ఆ బ్రహ్మ నిన్నెట్టు పుట్టించెరా
ఏ జాము దానింట నీ జాడ నే జూడ బేజారి బేజారి నేజెల్ల నేజెల్ల
nAjOli nIkElarA A brahma ninneTTu puTTincherA
E jAmu dAninTa nI jADa nE jUDa bEjAri bEjAri nEjella nEjella
This is a jAvaLi by dAsu SrIrAmulu, as per previous posts. ఇంతకు ముందు ప్రచురించబడిన జావళీల ఆధారంగా ఇది దాసు శ్రీరాములు గారి జావళి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s