#692 ఏమి మేము Emi mEmu

Titleఏమి మేముEmi mEmu
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఆనందభైరవిAnandabhairavi
తాళం tALaఆది (తిశ్రగతి)Adi (tiSragati)
పల్లవి pallaviఏమి మేము సానివారము
కుంభిని పూర్ణ సోమలింగ తమకు న్యాయమా
Emi mEmu sAnivAramu
kumbhini pUrNa sOmalinga tamaku nyAyamA
అనుపల్లవి anupallaviనా మనోహరుండు నేను కాముకేళి నుండువేళ
కావరమున వచ్చి నన్ను కామినీ రమ్మని యెదవు
nA manOharunDu nEnu kAmukELi nunDuvELa
kAvaramuna vachchi nannu kAminI rammani yedavu
చరణం
charaNam 1
ఇంటి మగను వలెను వెంటను భయము లేక
జంట బాయవేమి సేతురా కాని వాడు నా మగండు
కత్తి చేతను మరువడిపుడు
నీవు నేను పట్టుబడిన పూని హాని పరచునోయి
inTi maganu valenu venTanu bhayamu lEka
janTa bAyavEmi sEturA kAni vADu nA maganDu
katti chEtanu maruvaDipuDu
nIvu nEnu paTTubaDina pUni hAni parachunOyi
చరణం
charaNam 2
వెరువకా మా పెరటి లోపలా సన్నజాజుల విరుల తోట
మరుగు నీడల మరుగు నుండి నన్ను బిలచి మరుని కేళి గూడినావు
యిరుగు పొరుగు వారు జూచిన పరువు మరువు బోవు నోయి
veruvakA mA peraTi lOpalA sannajAjula virula tOTa
marugu nIDala marugu nunDi nannu bilachi maruni kELi gUDinAvu
yirugu porugu vAru jUchina paruvu maruvu bOvu nOyi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s