#693 మాతాడ బారదేనో mAtADa bAradEnO

Titleమాతాడ బారదేనోmAtADa bAradEnO
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviమాతాడ బారదేనో మారమణనేmAtADa bAradEnO mAramaNanE
అనుపల్లవి anupallaviప్రీతి గొలిద ప్రాణ నాథనే నీవొందుprIti golida prANa nAthanE nIvondu
చరణం
charaNam 1
అంగళ బెలదింగళ్ బిసిలాగి తోర్పుదే
భృంగద రవకేళి భీతి యాగుదే సామి
angaLa beladingaL bisilAgi tOrpudE
bhRngada ravakELi bhIti yAgudE sAmi
చరణం
charaNam 2
మంద మారుత బందు మరుళు మాడితు సామి
అందవుళ్ళ దేహ కాంతిగుంది సామి
manda mAruta bandu maruLu mADitu sAmi
andavuLLa dEha kAntigundi sAmi
చరణం
charaNam 3
కామ శరవు యెన్న కాయకె తగిలితు
నామగిరి నరహరిగే న్యాయవేనో
kAma Saravu yenna kAyake tagilitu
nAmagiri naraharigE nyAyavEnO
AV Linklink1, link2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s