#694 నీరజముఖి nIrajamukhi

TitleనీరజముఖిnIrajamukhi
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviనీరజ ముఖి యా రేడు మాడువరె
ప్రియ జార నెందని సదవె
nIraja mukhi yA rEDu mADuvare
priya jAra nendani sadave
చరణం
charaNam 1
సాకువ దణిత పైరణి నిలదే ఆలోకర బళిసదరెsAkuva daNita pairaNi niladE AlOkara baLisadare
చరణం
charaNam 2
సతియ గుణాగణ సరశి తెళియదె వతి హితత్య జసిదరేsatiya guNAgaNa saraSi teLiyade vati hitatya jasidarE
చరణం
charaNam 3
వర భీమేశన వాంఛనయెల్లీ పర తరుణి రొనొలసిదరెvara bhImESana vAnChanayellI para taruNi ronolasidare
“bhimESa” mudra?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s