#696 ఎవతె evate

Titleఎవతెevate
Written Byగర్భపురి?garbhapuri?
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviఎవతె తాళునురా ఈ నడతలevate tALunurA I naDatala
చరణం
charaNam 1
కలకాలమునగు గాసి బెట్టుచును
కాంతను కౌగిట కోరుచు జేర్చితే
kalakAlamunagu gAsi beTTuchunu
kAntanu kaugiTa kOruchu jErchitE
చరణం
charaNam 2
దాతలలో నెరదాత వైన
ధరలో గర్భపురీశుని నడతల
dAtalalO neradAta vaina
dharalO garbhapurISuni naDatala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s