#698 దిరిదిల్దానిం ధీం diridildAnim dhIm

Titleదిరిదిల్దానిం ధీంdiridildAnim dhIm
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookhttps://karnatik.com/c16924.shtml
రాగం rAgaసెంజురుటిsenjuruTi
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
పల్లవి pallaviదిరిదిల్దానిం ధిం ధీంత దిరినా దిర్దర్ దానీం
ధీం ధింత దిరినా దిర్దిదానీ ధీంధీంత దిరినా
diridildAnim dhim dhImta dirinA dirdar dAnIm
dhIm dhimta dirinA dirdidAnI dhImdhImta dirinA
అనుపల్లవి anupallaviతదియనరే తదియనరే తదరె దానీదానీ ధీంధీం
తాదిరనవే దిర్దర్దాని ధీంధీం తదిరినా దిరనా దిరనా దిరనా
tadiyanarE tadiyanarE tadare dAnIdAnI dhImdhIm
tAdiranavE dirdardAni dhImdhIm tadirinA diranA diranA diranA
చరణం
charaNam 1
చెలియాలా పోపో పొమ్మనవే యిక యాల
పోపో పొమ్మనవే వాని
cheliyAlA pOpO pommanavE yika yAla
pOpO pommanavE vAni
చరణం
charaNam 2
పో తగదనవే తగదనవే తగదె వాని చాలు
పో మునుపెనసిన విభుడైతే మేలాయె
తానాతొం దిరినా తానాతొం దిరినా తానాతొం దిరి
చా చెలిసఖుడిక అలదాని పాలాయె
తానాతొందిరినా తానాతొందిరినా తానాతొందిరి దా
ధరను ధర్మపురి నివాసునివ్యాల తానా
pO tagadanavE tagadanavE tagade vAni chAlu
pO munupenasina vibhuDaitE mElAye
tAnAtom dirinA tAnAtom dirinA tAnAtom diri
chA chelisakhuDika aladAni pAlAye
tAnAtomdirinA tAnAtomdirinA tAnAtomdiri dA
dharanu dharmapuri nivAsunivyAla tAnA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s