#699 ఎందుకు వలచితినే enduku valachitinE

Titleఎందుకు వలచితినేenduku valachitinE
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookhttps://karnatik.com/c16929.shtml
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviఎందుకు వలచితినే ఓ సఖియాenduku valachitinE O sakhiyA
అనుపల్లవి anupallaviఎందుకు వలచితి ఇందు బింబానన
సందుల తిరిగే పాదారవిందునకు
enduku valachiti indu bimbAnana
sandula tirigE pAdAravindunaku
చరణం
charaNam 1
కలకాలము నాదు కౌగిట లోపల మెలగి
యిపుడు దాని వలలో చిక్కిన వానికి
kalakAlamu nAdu kaugiTa lOpala melagi
yipuDu dAni valalO chikkina vAniki
చరణం
charaNam 2
సరసిజాక్షి వాని సరసము దెలిసెను
ఎరుగ దాని యింట విందారగించిన వానికి
sarasijAkshi vAni sarasamu delisenu
eruga dAni yinTa vindAraginchina vAniki
చరణం
charaNam 3
చలచిత్తుడైన శ్రీ ధర్మపురీశుని
చిలుక బూరుగమాని ఫలము గాచిన రీతి
chalachittuDaina SrI dharmapurISuni
chiluka bUrugamAni phalamu gAchina rIti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s