#703 కనుకొంటిని kanukonTini

TitleకనుకొంటినిkanukonTini
Written Byపట్నం సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్paTnam subrahmaNya ayyar
Bookhttps://www.karnatik.com/c4002.shtml
రాగం rAgaదేశీయ తోడిdESIya tODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకనుకొంటిని తేటతెల్ల మిక కలికిరో వాని మర్మమిట్టిదనిkanukonTini tETatella mika kalikirO vAni marmamiTTidani
అనుపల్లవి anupallaviవినవే అల వగలాడి బోధనకు లోబడియున్న నతడనిvinavE ala vagalADi bOdhanaku lObaDiyunna nataDani
చరణం
charaNam 1
మాటలాడ పోతే మగువరో నాతో మారు
బల్క కున్న దేమోయని యుంటి
మాటిమాటికా పోడి నింటనుండి చేడి
యిందు వచ్చి జూచే జాడలచే
mATalADa pOtE maguvarO nAtO mAru
balka kunna dEmOyani yunTi
mATimATikA pODi ninTanunDi chEDi
yindu vachchi jUchE jADalachE
చరణం
charaNam 2
విరహానల తాపము తాళక నా ఉరము
జేర్చి కౌగలించు కొంటిని
తరుణి నన్ను గూడని వెంకటేశ్వరుడప్పు డనుకొన్న మాటలచే
virahAnala tApamu tALaka nA uramu jErchi kaugalinchu konTini
taruNi nannu gUDani venkaTESvaruDappu Danukonna mATalachE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s